About us

Directors And Supervisors

Board of Directors:

 • Yuan Honglin
 • Guo Yimin
 • Li Chaochun
 • Li Faben
 • Cheng Yunlei
 • Gerry Yougui Wang
 • Li Shuhua
 • Yan Ye

Board of Supervisors:

 • Kou Youmin
 • Zhang Zhenhao
 • Wang Zhengyan